Besök och behandling

 

Bragée Osteopati arbetar med patientcentrerad vård där du står i centrum och tillsammans med mig bidrar till din egen behandlingsplan för det besvär du söker för. Behandlingen är patientanpassad och sker i samråd med dig.

Vanligtvis tar ett första besök något längre tid (ca 45 min) och återbesöket varierar i tid (ca 30-45 min) beroende på behandlingsplan.

Vid första besöket ägnas särskild vikt vid att förstå din allmänna hälsa, tidigare skador eller sjukdomar, medicinering samt livsstil. Detta för att få en komplett bild av det besvär du söker för samt vad som kan tänkas orsaka samt bibehålla symptombilden. Normalt utförs hållnings- och rörelseanalyser med kompletterande tester såsom ortopediska tester  samt vid behov neurologiska tester av reflexer, känsel och motorisk styrka eller systemisk testning av tex. blodtryck. Specifik palpation utförs för att ge en indikation av olika kroppsvävnaders tillstånd och funktion. 

Anamnes och undersökning leder fram till en arbetsdiagnos och behandling utförs.

Vid återbesöket följs behandlingen upp och fortsatt behandling sker för att avlasta symptombilden.

Hur många behandlingar som krävs kan variera från fall till fall och beror t.ex. på hur länge dina besvär funnits och hur allvarlig skadan är. En behandling kan räcka för att lindra vissa besvär och ibland  behövs en serie behandlingar för att uppnå optimal effekt.